Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoeve Cezant

Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning(en) “Hoeve Cezant”, staande en gelegen aan de Lange Strinkweg 1001 / 1-002, 4506 JG Cadzand-Bad.  In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met de verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning. Verhuurder is dhr. J.I.J. de Keuninck, handelend namens Golfpark Cadzand-Bad, die zijn vakantiewoning ter beschikking stelt voor recreatieve verhuur.

Afwijken van de Algemene Voorwaarden is enkel mogelijk indien er een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

Artikel 2: Verplichtingen huurder en zijn gasten
De huurder en zijn gasten zullen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden nakomen. Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de huurder ten aanzien van de verhuurder. Bovendien geeft dit de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 3: Verblijf in de recreatiewoning
– Inchecken vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst.
– Uitchecken tot 10.00 uur op de dag van vertrek.

Bij boekingen voor een week is de aankomstdag op vrijdag en de vertrekdag op vrijdag.
Bij boekingen voor een weekend is de aankomstdag op vrijdag en de vertrekdag op maandag.
Bij boekingen voor een midweek is de aankomstdag op maandag en de vertrekdag op vrijdag. 
In de maanden juli en augustus zijn enkel boekingen per week mogelijk. 
Op aanvraag kan er na instemming van de verhuurder van deze tijdstippen worden afgeweken. 

Verdere aandachtspunten bij de woning:

– Er zijn in principe geen huisdieren toegestaan. Indien het een klein huisdier betreft, kan er een verzoek ingediend worden. De verhuurder zal de aanvraag beoordelen en bij instemming is de verhuurder gerechtigd de borg op te hogen en extra schoonmaakkosten in rekening te brengen. De huurder blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het huisdier. Huisdieren dienen te allen tijde aantoonbaar te voldoen aan de gestelde gezondheids- en inentingseisen die gelden in Nederland. Tevens is het verplicht de hond buitenom de woning aangelijnd te houden en eventuele uitwerpselen direct op te ruimen. Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor de verhuurder om de toegang tot de recreatiewoning te weigeren. 

– De woning is rookvrij. Het is verboden in de woning of nabij een openstaande deur of raam te roken.

– Open vuur is ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het weggooien van brandende sigaren/sigaretten/lucifers verboden, evenals het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is.

– BBQ’en enkel toegestaan op het terras, dus niet in de woning zelf of onder de veranda. Houdt minimaal 3 meter afstand van de recreatiewoning, bomen, struiken en schuttingen. Tevens dient er binnen handbereik van de BBQ een emmer met ca. 10 lt. water klaar te staan voor noodgevallen.  Gebruik als brandstof voor de BBQ uitsluitend elektriciteit, gas, houtskool of briketten. 

– Het onder -of doorverhuren van de woning is niet toegestaan. Evenmin is het zonder instemming van de verhuurder toegestaan om een reservering over te dragen aan een derde.

– Groepen onder de 25 jaar, vrijgezellenfeesten of andere feesten zijn niet toegestaan. 

– Tussen 23.00 uur en 08.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden op Hoeve Cezant, d.w.z. geen harde muziek of vergelijkbare geluidsoverlast toegestaan. 

– Het is niet toegestaan meubilair uit de recreatiewoning mee naar buiten te nemen.

– De huurder is verplicht de recreatiewoning en de onmiddellijke omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.

– Bij het verlaten van de woning is de huurder verplicht de accommodatie naar behoren af te sluiten, d.w.z. deuren op slot en ramen dicht. 

– De vakantiewoning gaat uit van maximaal 6 personen. Meer dan 6 personen is zonder toestemming van de verhuurder niet mogelijk. Bij overtreding van deze regel is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst onzerzijds door de verhuurder op te zeggen, zonder restitutie van (een gedeelte van) de huursom. Bij toestemming van een extra persoon wordt er een bed extra geplaatst. Hiervoor wordt €15,- per persoon per nacht in rekening gebracht. 

– De recreatiewoning mag uitsluitend door de huurder worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4: Reservering en betaling:

– Een reservering kan slechts worden gedaan door een huurder die 21 jaar of ouder is. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij aankomst te vragen naar de legitimatie van de huurder en hier een kopie van te maken.

– Na reservering ontvangt u van ons binnen 5 werkdagen een bevestiging van de boekingsaanvraag. Hierbij is ook de factuur toegevoegd. U wordt verzocht om na ontvangst van deze factuur binnen 7 dagen een voorschot van 50% van het boekingsbedrag over te maken naar NL48 RABO 0318 0693 69 t.n.v. Golfpark Cadzand-Bad. Vermeld hierbij uw verblijfdata en boekingsnaam.
Na ontvangst van het voorschotbedrag is uw boeking definitief. U ontvangt dan een boekingsbevestiging. U dient de andere 50% van het boekingsbedrag uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum overgeboekt te hebben.
Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum, moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken. 

– Wij verzoeken u de toegezonden bevestigingsmail op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 werkdagen na de boekingsaanvraag nog geen bevestigingsmail heeft ontvangen, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. 

– Tussen verhuurder en huurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u een boekingsbevestiging heeft ontvangen. Deze overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is. 

– Alle correspondentie wordt gevoerd via de boekingsgegevens van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor alle mederecreanten die worden aangemeld en die hem/haar vergezellen en voor alle gasten die de recreant bezoeken.                                                               

– Met het voldoen van de aanbetaling of de hele huursom bevestigt u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

– Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen is de huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behoudt de verhuurder het recht voor om de reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. De verhuurder is dan gerechtigd om de huurder aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten.  

– De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huursom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.

Artikel 5: Waarborg:
– De borgsom bedraagt €200,-. De borgsom betreft een bedrag dat in rekening kan worden gebracht als voorschot op eventuele schade /extra schoonmaakwerkzaamheden, die tijdens het verblijf door (toedoen van) de gast wordt veroorzaakt. Ook eventuele openstaande posten kunnen met de waarborgsom worden verrekend. De waarborgsom of het eventuele restant daarvan wordt binnen 7 dagen na vertrek teruggestort mits het rekeningnummer van de huurder bekend is en geen schade is geconstateerd (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten). Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie van de waarborgsom niet teniet gedaan. 

– De borgsom moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet is voldaan voor aankomst bij de accommodatie, is de verhuurder gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.  

– De verhuurder behoudt zich het recht voor in bepaalde situaties en periodes een extra waarborgsom te vragen.

– Indien er veel afval wordt achtergelaten of extra schoonmaak vereist is, wordt er €75,- van de borg ingehouden.

Artikel 6: Ontvangst sleutel:
– De sleutel van de vakantiewoning wordt door de verhuurder aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van de verhuurder. Bij verlies of diefstal is de huurder een bedrag verschuldigd van €100,-. 

– Alle kosten die ontstaan zijn doordat de huurder de woning niet op tijd verlaten heeft, worden verhaald op de huurder. Eventuele achtergelaten goederen worden 2 weken voor u bewaard en kunnen nagestuurd worden op kosten van de huurder. Echter wordt er hiervoor geen enkele verantwoording genomen. 

Artikel 7: Vertrek:
Bij vertrek dient het huis als volgt achtergelaten te worden:
* Het huis is veegschoon;
* Alles is afgewassen, afgedroogd en terug in de kasten geplaatst;
* Afwasmachine en koelkast zijn schoon en leeg;
* Geen etenswaren/etensresten in het huis;

* Vuilnisbakken zijn geledigd
* Breukwerk of evt. andere schade dient gemeld te worden bij de verhuurder.
 

Artikel 8: Annulering door recreant:
Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de huurder of zijn plaatsvervanger dit schriftelijk (mail/post) of telefonisch aan de verhuurder doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden. 

Bij annulering worden de volgende regels gehanteerd:

* Indien men de boeking binnen 7 dagen na boekingsdatum wenst te annuleren, dan is dit kosteloos mogelijk. Dit geldt enkel als de boekingsdatum meer dan 30 dagen voor aankomstdatum ligt.

* Indien de boekingsdatum binnen 30 dagen voor aankomstdatum ligt, dan is kosteloos annuleren enkel mogelijk binnen 48 uur na het boekingsmoment.

Anders geldt:* Bij annulering tot 30 dagen voor aankomst is de huurder 50% van de totale boekingssom verschuldigd (het bedrag dat reeds als voorschot is voldaan).

* Bij annulering binnen 30 dagen tot 7 dagen voor aankomst is de huurder 75% van de totale boekingssom verschuldigd.

* Bij annulering binnen 7 dagen voor aankomst is de huurder de volledige boekingssom verschuldigd. 

Artikel 9: Annulering door verhuurder:
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren. Onder overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt onder andere verstaan: De accommodatie is niet meer geschikt voor verhuur (brand, wateroverlast, grote schade na een voorgaande huurperiode, wanprestatie van de verhuurder, …) of de accommodatie is niet meer beschikbaar (dubbel geplaatste reservering, verkoop van accommodatie, faillissement van de verhuurder, …).
In deze omstandigheden wordt de annulering direct telefonisch of per mail gemeld bij de huurder, met daarbij de reden van opgave. In eerste instantie zal de verhuurder inspanning verrichten voor het vinden van een geschikt alternatief. Indien dit niet succesvol blijkt of de huurder wenst niet met de alternatieve accommodatie akkoord te gaan, wordt het reeds betaalde bedrag van de huursom geretourneerd (overigens zonder dat de verhuurder aan de recreant enige schadevergoeding verschuldigd is). 

Artikel 10: Wijzigen:
Indien de huurder een huurovereenkomst wilt wijzigen, is dat mogelijk tot 30 dagen voor aankomst. Dit is echter enkel mogelijk naargelang beschikbaarheid van de accommodatie en dat de boeking na wijziging niet goedkoper is dan de oorspronkelijke boeking. De verhuurder is gerechtigd wijzigingskosten hiervoor in rekening te brengen. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid:
– De huurder en zijn medegebruikers zijn gedurende de huurperiode in Hoeve Cezant volledig aansprakelijk voor alle eventuele schade die zijn ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot de recreatiewoning behoren, tenzij men kan aantonen dat de schade niet door hen is te wijten. Om deze reden is het aan te raden vooraf de woning met zijn inventaris te inspecteren en eventuele gebreken direct te melden bij de verhuurder. 

– De kosten van normaal onderhoud en het herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.  

– De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (geld inbegrepen), verlies, schade aan eigendommen van zaken of personen, van welke aard dan ook, of letsel berokkend aan de huurder tijdens of ten gevolg van het verblijf in de vakantiewoning. Tevens wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen of het niet of deels functioneren van internet. Uiteraard wordt er door de verhuurder in dergelijke gevallen wel uiterste inspanning geleverd om problemen op te lossen of een alternatief hiervoor te leveren. 

– Mocht de huurder van mening zijn dat het probleem niet voldoende is opgelost, dan kan de huurder achteraf nog een klacht indienen. Dit is mogelijk tot 14 dagen na het verlaten van de accommodatie. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend en hoort gemotiveerd te zijn.  

Artikel 12: Internet:
Het gebruik van de draadloze internetverbinding is bij de huursom inbegrepen. De huurder is echter zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik. Illegaal van internet down/uploaden en streamen is verboden. Eventuele boetes die hiervoor worden opgelegd, worden doorberekend aan de huurders. Indien noodzakelijk worden persoonsgegevens van de huurder op verzoek van de autoriteiten kenbaar gemaakt. 

Op alle voorwaarden uit de huurovereenkomst en bij eventuele geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Overige bepalingen:
– De huurder is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan de verhuurder te melden. 

– De verhuurder heeft altijd het recht de recreatiewoning te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de huurder recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. 

Cadzand-Bad, maart 2020