Privacyverklaring

Privacy is belangrijk voor Hoeve Cezant. Wanneer u onze recreatiewoning boekt, geeft u ons vertrouwen en dat waarderen wij. Daarom zetten wij ons in om alle persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen en met zorg te bewaren.

In deze verklaring beschrijven we hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken. U kunt ook lezen hoe u contact met ons kunt opnemen indien u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.

Hoeve Cezant, handelend onder de bedrijfsnaam Golfpark Cadzand-Bad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Golfpark Cadzand-Bad
J.I.J. de Keuninck
Lange Strinkweg 1
4506 JG Cadzand-Bad
06-34281034
info@hoevecezant.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hoeve Cezant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
* Voor- en achternaam
* Adres, postcode, woonplaats
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijv. in correspondentie (mail) en telefonisch.

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Hoeve Cezant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het vastleggen van de reservering;
* Door uw reserveringsinformatie met ons te delen kunnen wij contact met u opnemen als dat nodig is. Zo kunnen wij reageren op eventuele vragen over uw reservering;
* Contact met u. Ook op andere momenten kunnen wij contact met elkaar hebben, bijv. door een verzoek afkomstig van u, een uitnodiging voor een beoordeling, een enquete etc.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hoeve Cezant neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoeve Cezant) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hoeze Cezant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens van onze huurders maximaal 7 jaar, de bewaartermijn van de Belastingdienst.
Enkel de eigenaar/eigenaren en eventuele personeelsleden van Golfpark Cadzand-Bad hebben indien noodzakelijk inzage in uw persoonsgegevens.
Bij aankomst in de woning behoudt de verhuurder het recht voor zich een kopie van het legitimatiebewijs te maken. Als de woning netjes is achtergelaten en alles verder akkoord is, dan is er geen aanleiding om deze kopie te bewaren. In dat geval wordt deze kopie uiterlijk 1 week na einde huurperiode vernietigd, zonder dat er ergens gegevens van worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoeve Cezant deelt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een evt. wettelijke verplichting.

Met eventuele bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoeve Cezant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hoeve Cezant gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor bezoekersstatistieken maken wij gebruik van Google Analytics. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Gegevens worden niet gedeeld met derden en van ip nummers worden de laatste drie cijfers geanonimiseerd. Wij maken geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoeve Cezant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoevecezant.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoeve Cezant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hoeve Cezant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hoevecezant.nl

Cadzand-Bad, maart 2020